Nhiều biện pháp đã được các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra nhằm tìm những hướng đi mới cho việc tiêu thụ nông sản của Việt Nam nhưng tất cả đều đi vào bế tắc. Nhưng giờ đây, với việc kết hợp thương mại điện tử với nông...

Thảo luận về sản phẩm