Phát triển bền vững làng nghề gắn với xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế
Làng nghề và nghệ nhân là tài sản quý của từng địa phương và của cả quốc gia mà ông cha để lại. Đào tạo nghệ nhân, thợ tay nghề cao, bảo vệ môi trường, ổn định đầu ra là ba vấn đề cốt...

Thảo luận về sản phẩm