#jozofood #thucphamxanh
Do nhu cầu quá tải nên em chỉ được ưu tiên có 100 quả dưa lưới TL3 Bình Dương tiêu chuẩn VietGap khắc...

Thảo luận về sản phẩm