Ích lợi của việc dùng nước thải Gom nước thải ở đâu?
· Nước không bị bỏ phí sau
khi rửa chén và tắm.
· Có thể dùng nước đó để
tăng năng suất.
· Tăng tài nguyên cho gia
đình
· Tài nguyên được tái sử dụng
· Nhà, sân sạch sẽ ???

Thảo luận