dưa tự nhiên, canh tác 18-24 tháng , ngon thơm đậm chất sinh khí đất trời